Leírás

Háztartási hypo
Fertőtlenítésre és tisztításra
Higiénikus tisztaság

A Chemitat hagyományos Háztartási hypo hatékonyan fertőtlenít, és fehérítésre is kiválóan használható, így garantálja a higiénikus tisztaságot otthonában.

Összetevők:

<5% klóralapú fertőtlenítőszer/fehérítőszer

Allergén:

Nátrium-hipokloritot, Nátrium-hidroxidot tartalmaz. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése veszélyes hulladékként a helyi, területi előírásoknak megfelelően.